Regulamin / Karta zgłoszeniowa

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA Water & Life

 

 1. Pobyt na basenie trwa 70 minut.
 2. Każdy uczestnik ma prawo w przysługującym go czasie przed/po nauką pływania na swobodną zabawę (25-30 minut) w ramach czasu wolnego.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie niecki basenu oraz szatni zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu basenu.
 5. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione.
 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 7. Korzystając z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 8. W szatni można poruszać się wyłącznie w klapkach basenowych.
 9. Strój obowiązujący na zajęcia powinien być obcisły, przylegający do ciała.
 10. Wpłaty za zajęcia dokonuje się z góry poprzez panel klienta.
 11. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych - awaria na basenie, odwołanie zajęć, itp.) Water & Life zobowiązuje się zrealizować zajęcia w innym terminie bądź równowartość za nie przenieść na kolejny miesiąc.
 12. W przypadku planowej nieobecności obowiązkiem jest uprzedzić o tym instruktora.
 13. Nieobecność należy zgłaszać w dniu poprzedzającym zajęcia. W przypadku nagłej choroby (w dniu zajęć) brak obecności można zgłaszać do godziny 1000. Po tym czasie każde zgłoszenie będzie anulowane.
 14. W czasie jednego karnetu możliwe jest odrobienie 1 zajęć (tylko w przypadku jeśli nieobecność została zgłoszona).
 15. Jeśli nieobecność nie zostanie zgłoszona nie ma możliwości odrobienia zajęć (dotyczy zajęć grupowych i indywidualnych).
 16. Szkoła Pływania Water & Life zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie lub w celu odrobienia odwołanych zajęć oraz zamiany trenera dla danej grupy.
 17. Rezygnacjygnacja z zajęć musi nastąpić w miesiącu poprzedzającym w innym przypadku uczestnik zobowiązany jest do opłacenia faktury za rozpoczęty miesiąc.
 18. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni.
 19. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć przebywają w miejscach do tego przeznaczonych (nie wolno wchodzić na teren pływalni).
 20. Water & Life zobowiązuje się do utrzymywania współpracy z opiekunami/rodzicami w celu informowania o postępach i zachowaniach dzieci.
Imię i nazwisko opiekuna:
Pesel:
Imię i nazwisko dziecka:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Data urodzenia dziecka:
Adres korespondencyjny:

Jeśli chcesz otrzymać fakturę, wypełnij poniższe pola

Nazwa firmy:
Adres (ulica, numer budynku/lokalu):
Miasto i kod pocztowy:
NIP: