Regulamin / Karta zgłoszeniowa

 

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA Water & Life

 

 1. Pobyt na basenie trwa 70 minut.
 2. Każdy uczestnik zajęć grupowych ma prawo w przysługującym mu czasie przed/po nauce pływania na swobodną zabawę (25-30 minut) w ramach czasu wolnego (uczestnik zajęć indywidualnych 10-15 min czasu wolnego).
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie niecki basenu oraz szatni zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu basenu.
 5. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione.
 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 7. Korzystając z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 8. W szatni można poruszać się wyłącznie w klapkach basenowych.
 9. Strój obowiązujący na zajęcia powinien być obcisły, przylegający do ciała.
 10. Zawarcie umowy następuje wraz z wysłaniem karty zgłoszenia uczestnika (bądź deklaracją kontynuacji w przypadku uczestników korzystających z zajęć w poprzednich sezonach), przystąpieniem do pierwszych zajęć i potwierdzeniem chęci współpracy (w formie ustnej lub tekstowej: sms, email)
 11. Opłata za zajęcia grupowe jest opłatą stałą i wynika z cennika. Dni ustawowo wolne od pracy oraz przerwy świąteczno-noworoczne przypadające w ciągu trwania sezonu pływackeigo i z góry ustalone nie powodują zmniejszenia opłaty miesięcznej (patrz: zakładka zapisy - pod grafikiem). Opłata za zajęcia indywidualne wynika z cennika i liczby przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu.
 12. Wpłaty za zajęcia grupowe dokonuje się z góry za dany miesiąc, natomiast za zajęcia indywidualne z dołu (z końcem miesiąca), przelewem na konto bankowe zgodnie z otrzymaną fakturą - wyłącznie w formie elektronicznej (w treści przelewu należy wpisać nr faktury).
 13. Płatności za zajęcia przyjmuje się wyłącznie w formie bezgotówkowej przelewem na konto.
 14. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych - awaria na basenie, odwołanie zajęć, itp.) Water & Life zobowiązuje się zrealizować zajęcia w innym terminie bądź równowartość za nie przenieść na kolejny miesiąc.
 15. W przypadku planowej nieobecności uczestnika obowiązkiem jest uprzedzić o tym instruktora lub innego pracownika szkółki (telefonicznie lub mailowo).
 16. Nieobecność należy zgłaszać w dniu poprzedzającym zajęcia. W przypadku nagłej choroby (w dniu zajęć) brak obecności można zgłaszać do godziny 1000. Po tym czasie każde zgłoszenie będzie anulowane, a w przypadku zajęć indywidualnych zostanie naliczona opłata, tak jakby zajecia się odbyły.
 17. W czasie jednego karnetu (jednego miesiąca) możliwe jest zgłoszenie i odrobienie tylko 1 zajęć - w miesiącu bieżącym lub następnym. Obowiązek kontaktu w sprawie ustalenia dodatkowego terminu w ramach odrobienia zajęć spoczywa na kliencie.
 18. Jeśli nieobecność na zajęciach grupowych nie zostanie zgłoszona nie ma możliwości odrobienia zajęć. Jeśli zajęcia indywidualne nie zostaną odwołane przez klienta - zostanie naliczona opłata, tak jakby zajęcia się odbyły.
 19. Szkoła Pływania Water & Life zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie lub w celu odrobienia odwołanych zajęć oraz zamiany trenera dla danej grupy.
 20. Rezygnacja z zajęć musi nastąpić w miesiącu poprzedzającym - w innym przypadku uczestnik zobowiązany jest do opłacenia faktury za rozpoczęty miesiąc.
 21. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni.
 22. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć przebywają w miejscach do tego przeznaczonych (nie wolno wchodzić na teren pływalni).
 23. Water & Life zobowiązuje się do utrzymywania współpracy z opiekunami/rodzicami w celu informowania o postępach i zachowaniach dzieci.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko opiekuna:
Pesel:
Imię i nazwisko dziecka:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Data urodzenia dziecka:
Adres korespondencyjny:
Wybrana grupa:

Jeśli chcesz otrzymać fakturę, wypełnij poniższe pola

Nazwa firmy:
Adres (ulica, numer budynku/lokalu):
Miasto i kod pocztowy:
NIP: